zh
language
风格
旧界面
集合查看全部
在这里拖动图标

Person,美丽的装饰图标

在80x80像素的画布上创建虚线图标,笔触宽度一致为2像素。就像 iOS图标一样,这些都被设计为轮廓。但这些都是由2个像素的点装饰的。此图标包适用于设计简洁或清晰的应用程序或网站。

男性 icon
男性
Collection
人的成长 icon
人的成长
Collection
女性 icon
女性
Collection
年长的人 icon
年长的人
Collection
个人成长 icon
个人成长
Collection
男人 icon
男人
Collection
站立之人 icon
站立之人
Collection
少年男 icon
少年男
Collection
员工 icon
员工
Collection
薪水女 icon
薪水女
Collection
读 icon
Collection
薪水男 icon
薪水男
Collection
添加用户女生 icon
添加用户女生
Collection
办公室工作人员穿西装的女性 icon
办公室工作人员穿西装的女性
Collection
带着手提箱的女人 icon
带着手提箱的女人
Collection
青少年女子 icon
青少年女子
Collection
VIP icon
VIP
Collection
退休老人 icon
退休老人
Collection
商务会议男性演讲者 icon
商务会议男性演讲者
Collection
删除管理员 icon
删除管理员
Collection
添加管理员 icon
添加管理员
Collection
性别中性用户 icon
性别中性用户
Collection
添加用户组女人男人 icon
添加用户组女人男人
Collection
有目的的人 icon
有目的的人
Collection
尴尬 icon
尴尬
Collection
管理员设置男 icon
管理员设置男
Collection
压迫 icon
压迫
Collection
抑制 icon
抑制
Collection
女商人 icon
女商人
Collection
女主持人 icon
女主持人
Collection
联系人 icon
联系人
Collection
女厨师 icon
女厨师
Collection
编辑女性用户 icon
编辑女性用户
Collection
商人 icon
商人
Collection
街景 icon
街景
Collection
跑步 icon
跑步
Collection
销售业绩 icon
销售业绩
Collection
查找女性用户 icon
查找女性用户
Collection
工作 icon
工作
Collection
男护士 icon
男护士
Collection
思考的女性 icon
思考的女性
Collection
胖子 icon
胖子
Collection
晕人 icon
晕人
Collection
合作者女 icon
合作者女
Collection
附上简历男 icon
附上简历男
Collection
宝宝的房间 icon
宝宝的房间
Collection
站立的女人 icon
站立的女人
Collection
思考的男性 icon
思考的男性
Collection
商业网络 icon
商业网络
Collection
用户男性组 icon
用户男性组
Collection
情侣男女 icon
情侣男女
Collection
全球公民 icon
全球公民
Collection
男性客人 icon
男性客人
Collection
用户参与女性 icon
用户参与女性
Collection
步行 icon
步行
Collection
关于我们男生 icon
关于我们男生
Collection
决策 icon
决策
Collection
用户位置 icon
用户位置
Collection
男管理员 icon
男管理员
Collection
用户 icon
用户
Collection
晕人2 icon
晕人2
Collection
女儿 icon
女儿
Collection
跨性人 icon
跨性人
Collection
查找男性用户 icon
查找男性用户
Collection
握手 icon
握手
Collection
男女约会 icon
男女约会
Collection
运动 icon
运动
Collection
圈 女用户 icon
圈 女用户
Collection
男性用户 icon
男性用户
Collection
惊讶 icon
惊讶
Collection
在床上工作 icon
在床上工作
Collection
选中的用户女性 icon
选中的用户女性
Collection
女人 icon
女人
Collection
祖父 icon
祖父
Collection
心理状态 icon
心理状态
Collection
匿名面具 icon
匿名面具
Collection
女性会议 icon
女性会议
Collection
用户男女组 icon
用户男女组
Collection
女性用户 icon
女性用户
Collection
云业务 icon
云业务
Collection
合作女性男性 icon
合作女性男性
Collection
笔记本电脑 icon
笔记本电脑
Collection
业务联系人 icon
业务联系人
Collection
静音 icon
静音
Collection
电脑 icon
电脑
Collection
员工卡 icon
员工卡
Collection
个人录像机菜单 icon
个人录像机菜单
Collection
工作站 icon
工作站
Collection
TiVo公司 icon
TiVo公司
Collection
犯规 icon
犯规
Collection
发现 icon
发现
Collection
MySpace方形 icon
MySpace方形
Collection
数据保护 icon
数据保护
Collection
私人的 icon
私人的
Collection
档案材料 icon
档案材料
Collection
客户管理 icon
客户管理
Collection
指纹 icon
指纹
Collection
简历 icon
简历
Collection
MS的SharePoint icon
MS的SharePoint
Collection
集合
0 集合
新建
在这里拖动图标